Wszystkie kategorie

Kategorie

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

4REF.EU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.  SKLEP INTERNETOWY

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. CERTYFIKACJA

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.4ref.eu prowadzony jest przez spółkę 4REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645680; z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 zł; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5423262230; REGON: 365817646; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 85 888 00 85.

1.2. Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (Regulamin oraz Sklep Internetowy nie jest skierowany do konsumentów).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest 4REF. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza 4REF ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym 4REF , w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez 4REF za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od 4REF cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a 4REF.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.4ref.pl .

1.4.11. 4REF; SPRZEDAWCA; – spółka 4REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645680; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5423262230; REGON: 365817646; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 85 888 00 85.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a 4REF za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z 4REF .

2. SKLEP INTERNETOWY.

2.1. Nabycie Produktu w Sklepie Internetowym dokonywane jest przy wykorzystaniu następujących narzędzi: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) aktywacji i zaakceptowaniu Konta przez 4REF. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Logowanie do Konta następuje przez wpisanie przez Klienta w miejscu do tego wyznaczonym indywidualnie ustalonego przez niego podczas procesu rejestracji loginu oraz hasła.

2.1.1.1. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do 4REF, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin. Otwarcie, prowadzenie oraz zamknięcie Konta jest bezpłatne.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu do indywidualnie otwartego Konta. Korzystanie rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się!”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do 4REF, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się 4REF: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej 4REF oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 4REF ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz sprzeczny przepisami prawa. Nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane, przekazywane czy publikowane przez Klienta podczas lub w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2.4.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez 4REF. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez 4REF następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w tej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja i na adres, z jakiej ją otrzymano.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a 4REF następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia 4REF potwierdzi w formie mailowej, że przyjął zamówienie. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a 4REF.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego 4REF.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT.

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Paypal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. Paypal – Forma prawna firmy PAYPAL POLSKA SP Z O O to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiada numer NIP 5252406419, numer REGON 141108225 i KRS 0000289372, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa, województwo Mazowieckie

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności i gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Czech, Słowacji, Austrii, Bułgarii, Niemiec, Rumuni, Słowenii, Węgier, Belgi, Danii, Holandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Estonii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Cypru, Finlandii, Grecji, Malta, Irlandii, Portugalii oraz Włoch. 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka paletowa, przesyłka paletowa pobraniowa. 

5.4.3. Sprzedawca nie udostępnia Klientowi przesyłki kurierskiej oraz paletowej za pobraniem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00 po otrzymaniu uprzedniej informacji, że Produkt jest już gotowy do odbioru.

5.4.5. 4REF - kurier na terenie Białegostoku i w okolicach (ok 10 km). 

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez 4REF. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego 4REF.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU.

6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność 4REF z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

6.2. Reklamacja Produktu wynikająca z ewentualnej gwarancji jakości udzielonej przez producenta rozpatrywane będą na zasadach określonych dla każdego Produktu indywidualnie, o czym Klient zostanie poinformowany wraz z otrzymaniem Dostawy Produktu.  

7. CERTYFIKACJA.

7.1. W przypadku nabycia od 4REF Produktu, do którego instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawy lub likwidacji konieczne jest posiadanie certyfikatu zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881) Klient nabywający ww. Produkt w celu:

7.1.1. dalszej odsprzedaży zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży skanu oświadczenia, że nabywany produkt przeznaczony jest na sprzedaż, a tym samym Klient nie ma obowiązku posiadania certyfikatu i zobowiązuje się do jego uzyskania od podmiotu uprawnionego w przyszłości;

7.1.2. jego montażu przez Klienta i/lub wykonywania innych czynności określonych w punkcie 7.1. powyżej zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenia, że nabywany produkt przeznaczony do ww. celów i okazania stosownego certyfikatu Klienta lub podmiotu, który wykonywać będzie ww. czynności na zlecenie Klienta.

4REF  oświadcza, że wysłanie lub wydanie przez Klientowi Produktu uzależnione jest od przedłożenia ww. oświadczeń i certyfikatów.

7.2. 4REF oświadcza, że zgodnie z art. 48 pkt 29) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881) prowadzenie działalności bez wymaganego certyfikatu podlega administracyjnej karze pieniężnej, która może zostać wymierzona w wysokości od 4000 zł do 15 000 zł.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

8.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do 4REF.

8.1.1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (4REF Sp. z o.o., Bolesława Prusa 7A, 16-001 Kleosin, Polska, [email protected], telefon: 858880085) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.1.2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłana pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 130 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat 4REF Sp. z o.o., Bolesława Prusa 7A, Kleosin, Polska, [email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

8.2. 4REF  ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. Z chwilą wydania przez 4REF Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 4REF w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, w szczególności jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki przy kurierze i w przypadku ewentualnych braków lub uszkodzeń do spisania protokołu szkody u przewoźnika.

8.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.

8.6. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki i jej powrotu do Sprzedawcy ma on prawo obciążyć Klienta kosztami transportu.

8.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.8. Wszelkie udostępnione przez 4REF na Stronie Internetowej materiały, w tym dokumenty, znaki towarowe, logo i inne utwory, a w szczególności teksty, grafiki, oraz przyjęty w na Stronie Internetowej wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowią samoistne przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych na Stronie Internetowej podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

8.9. Informacja na temat rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. 4REF zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

9.4. Zakładając Konto na Stronie Internetowej Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu.